Az (át)változások regénye

Márton László új regénye Karl Kraus bécsi publicista életrajzából építkezik, középpontjában azonban nem az újságíró és a korabeli politikai vagy kulturális közeg állnak, hanem Karl és Sidonie N cseh bárónő sírig tartó szerelme. Mindezt azonban olyan emblematikus évszámok keretezik, mint 1914 és 1936, és olyan történelmi kulcstérségek szolgálnak háttérként, mint a széthulló Osztrák–Magyar Monarchia, az Anschluss fenyegette Ausztria és a semleges Svájc. Szarka Károly summázata szerint: „bár a regény alapvetően egy szerelem története, a boldogabb pillanatokon is átüt a süteményfüggő Karl K. magánya, életét pedig beárnyékolja a 20. század őrülete” („igen, kellkellkell”, Dunszt.sk, 2018. 08. 13.)

Ahogyan azt Mártontól megszokhattuk, a főszál mentén és a leírt szavak mö­gött utalásrengeteg húzódik, így a regény német változatában rögtön a cím is – Die Überwindlichen (A leküzdhetők) – bravúros allúzió Karl Kraus Die Unüberwind­lic­hen című drámájára. Ezzel szemben a magyar cím egészen másfajta olvasási mechanizmusokat hoz mozgásba: a két obeliszk egyike rögtön az első fejezetben felbukkan a janowitzi kertben, s innentől várhatjuk a másikat. Legközelebb az 5. fe­jezetben, Charlie dolgozószobájában tűnik fel egy új obeliszk – méghozzá egy eredeti egyiptomi –, Sidi mögött egy képen, s egyúttal visszatér egy az elhunyt bátyjukat ábrázoló alkotáson a kertbeli obeliszk is. Így tehát megtaláltuk a két obeliszket – nyugodhatna meg az olvasó. Azonban a regény második felében, amikor már rég nem várunk semmiféle hasonlót, Näfels főterén föltűnik még egy.

A kritikám címéül választott átváltozás motívuma végigvonul a regény egészén. Ezt részben a mártoni fikciós hagyománynak tudhatjuk be, részben a Szarka által is kiemelt 20. századi megbomlás vizuális megnyilvánulásaként értelmezhetjük. Már az Aalvilaag című novellában is – Bengi László szavaival – „reális és irreális kettősségével rokon [az], mikor egyes szereplők ember és állat, ember és tárgy ha­tá­rán léteznek” (Márton László, Kalligram, 2015, 26.). Ahogy elmosódnak és új­ra­íródnak az ismert európai társadalmi rend határai, és megszűnik a korábban Sidi és Karl között húzódó áthághatatlan határ, ahogy felszámolódnak a korábbi világ vi­szonyítási pontjai és a szereplők és birodalmuk belesodródnak a nagyhábo­rú(k)­ba, úgy lazulnak fel a szereplők lelki és fizikai határai is. Az átváltozás, a más bőrébe bújás többször cselekményszinten is felbukkan, így a Mechtildével hármasban tett kirándulás bormámoros játékában, Majommax személyiségrajzában, vagy amikor Sidi öböllé álmodta magát – olykor pedig észrevétlenül mennek végbe, így Alf­red Knorr kritikus (szó)esőként lezúdulva érkezik a regénytérbe. A regény má­sodik felének két legfontosabb átváltozása Robert G. lavinává és Arthur L. farkassá alakulása, ezek az alakváltások mindkét esetben szimbolikusan az alpesi tú­rave­ze­tőknek ellenfelük által érzékelt politikai alkatát hivatottak felidézni. Ez utóbbi az egyetlen átváltozás, ahol Márton meg kívánja magyarázni a mikéntjét, és egy gya­nús eredetű farkasbőr ködmönt is bevon a történetbe. A politikus-túravezetők egymás alakváltási képességeit ecsetelgetve pedig testi elváltozásokat produkálnak, az arcuk bizonyos részei hol eltűnnek, hol megnőnek, ezzel mintegy növelve a jelenet abszurditását, s kétsíkúvá téve az átváltozásnarratívát, miközben a változást elbeszélő is változik.

Nem ismeretlen az olvasók előtt a mártoni elbeszélő különös helyzete: a „majdnem mindentudó” narrátor koncepciója. Egyszerre ír felülnézetből, és egyszerre van jelen egy láthatatlan testben a szereplők síkjában is, így bár a kor történéseiről jól értesült, egyszerre tud Sidivel Bécsben járni és Karl K pereit nyomon követni, mégis többször szembesíti azzal az olvasót, hogy a történetet közvetítő hang térben és akaratban korlátozott. Például a regény utolsó fejezetében: „Egy kicsit fáj a szívem, amiért ebben a történetben nem találkozunk a Planura-kunyhó gondnokával, akinek – bevallom töredelmesen – még a nevét se tudom. Ugyanakkor egy olyan hosszú túra, amely a Planurát is útba ejtené, meghaladná hőseink erejét, kü­lönösen most, amikor ennek a fejezetnek – és vele együtt az egész regénynek – mindjárt itt a vége.” (217.) Míg a teljes mértékben a fantáziaszüleményeként kibontakozó prózában a narrátor csak mímelhetné ezt a pozíciót, itt a dokumentatív alapok (Karl Kraus Sidonie L Nédlernek írott levelei) ténylegesen korlátozták és nem mindent tudóvá tették az elbeszélőt, így a témaválasztás felkínálta a metanarratíva szintjén kibontakoztatott játékot. Az életműre jellemző intertextualitás szinte teljesen hiányzik a Két obeliszkből. Egy helyen épül be korábbi szöveg: a regény 61. ol­­dalán variációjában megjelenik a Tájak értékelése című egyperces, melyet az Ör­­kény Színház Élő írók társasága sorozatában Nagy Zsolt előadásában hallgathatunk meg.

Míg a 2007-es Ne bánts, Virág! kapcsán Bengi László a közelmúlt felé fordulás kétes határvonalát húzta meg, a Két obeliszk egyértelműen újra a történelmi nagyregényekhez történő (vissza)fordulást jelenti. Pontosabban jelentené, ha az átjátszások és utaláshálózatok nem mutatnának napjaink Magyarországának nyelvi je­lenére. A korábban magát apolitikusnak valló Márton László az utóbbi években kény­telen volt állást foglalni (megszólalt például a szavazásra buzdító X-elj te is! vi­deósorozatban), s ez olvasható ki a Két obeliszk kapcsán Szilasi Flórának adott interjújából is: „Nem az a pusztítás első lépése, amikor ágyúval rálőnek egy városra, hanem az, amikor ennek a háborús propaganda nyelvileg megágyaz.” (Szilasi Flóra: Márton László: A legkopárabb tények a legfantasztikusabbak, Litera, 2018. 07. 23.) A Karl K Ausztriájában elvesző sajtószabadság és a tény, hogy az első vi­lágháború előtt még keményen politizáló kritikus tevékenysége egy, a mellényzsebében hordott Engelbert-fényképre és álombeli közbenjárásokra redukálódott, il­let­ve, hogy Hitlerről nem jut eszébe semmi, mind efelé a nyelvi megágyazottság, egyúttal, ahogy Márton Heinrich Bölltől idézi, az „elkerülhetetlen párhuzam” felé mutatnak. (Szilasi, i. m.)

A regény első felének története 1914-ben, a megsejtett nagy háború kitörése előtt szakad meg, egy fél oldal erejéig 1924-be ugrunk, aztán 1934-be: a második rész cselekménye ebben az évben bonyolódik, majd egy rövid kitérővel (a 19. fe­jezetben) eljutunk 1936-ba, amikor is Karl K. katolizált zsidó élete betegségben véget ér. Szimbolikusnak is tekinthetjük ezt a dátumot: amint Ottlik Iskola a határonja 1957-ben indul, tehát tabuként körvonalazza 1956-ot, úgy itt a két történet megszakadása a két világháború kitörését emeli ki. Pontosabban, az 1936-osat csak szimbolikusnak tekinthetnénk, ha nem lenne Karl Kraus valódi halálának dá­tuma meghamisítatlan biográfiai tény. A kardinális dátum hangsúlyozásával azon­ban Márton mintegy azt is jelzi, hogy bár a „nagyháború nyelvileg réges-rég elő volt készítve”, jelen regény narrátora nem tud, nem kíván azokról írni. Ezt a technikát tapasztalhattuk már az Árnyas főutca esetében is, ahol a deportálás és a há­ború ténye kimondatlan marad. Bengi az Árnyas főutca kapcsán megfogalmazott gondolatai – a holokauszt szót a világháború egészévé szélesítve – akár jelen re­gényre is vonatkozhatnának: „Az elbeszélés erkölcsileg is vehető tétje […] a – közvetlenül nem bemutatott, csak hangsúlyos történetbeli nyomok által érzékelhetővé tett – holokausztról, illetve az oda vezető eseményekről való írói megnyilatkozás (poétikai) kereteinek kimunkálása.” (Bengi, 194–195.) Márton László tehát a bé­kebeli hátország írója volna? A lessingi termékeny pillanatokat akarná megragadni, amikor a kirobbanni készülő rettenet már ott feszül a felszín alatt? És ho­gyan illeszkedik mindez a hétregényes életműterv poétikai kísérleteihez? (Vö. Ke­resztury Tibor, Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból, Magve­tő, 1991, 189–190.) A korai posztmodern irodalom kihívásának tekintette, hogy a háború ki­mondhatatlan, azidáig nyelvileg meg nem formált új tapasztalataira nyelvet találjon, ezzel szemben Márton arra tesz kísérletet, hogy a történelmi regényhez szokott olvasók fejében megelőlegezett és szinte várt háborús narratívát kikerülje, ez­zel mintegy felfüggesztve a történelem- és történetmondás lehetőségét és szükségességét. Azonban a regény második felébe beszivárog a fantasztikum, elegyedik a dokumentatív történetmondással, és elbizonytalanítja azt. Ezt a kettősséget emeli ki Bárány Tibor is: „Márton László jelenlegi pályaszakaszán – amely, mondjuk, az 1997-es Jacob Wunschwitz igaz történetével vagy a 2001 és 2003 kö­zött megjelent Testvériség-trilógiával kezdődött – az egymást követő regények és el­be­szé­lések többé-kevésbé hasonló irodalmi projektet valósítanak meg: a történelmi tu­dat­alak­zatok rekonstrukcióját a mindent átható fikcionalitás közegében.” (A le­küzd­hetők, Élet és Irodalom, 2018/23.)  Sajnos a fantasztikumon kívül beszivárog a csapongás is. S habár már Bengi László is megjegyzi idézett monog­rá­fi­á­já­ban, hogy művei „nehezen vádolhatók az elbeszélésalakítás és az általa föltételezett be­fogadói szerepek egyneműsítő, könnyen átlátható körvonalazásával”, a re­gény má­­sodik felében eluralkodó anekdotikus beszédmód és néhány oldal vagy csu­pán néhány sor erejéig felvillantott szereplők elnehezítik és lelassítják a történetmondást. Fontos azonban leszögezni, hogy a regény első és második felének el­len­pontozását, az első világháború kitörése előtti kiváltságos megkíméltség és a világháborút megélt és az újabb viharfelhőktől zűrzavaros Európában való létezés kettősségét is tökéletesen leképezi a két rész szerkezeti és olykor poétikai szembenállása. A paradicsomi Janowitz és a pokoli Tödi kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy egyik sem a publicista természetes közege, a Bécstől és a kaotikus nyilvános­ságtól való térbeli eltávolodás is a háborús narratíva kikerülését mutatja. Ugyan­ak­kor a be­emelt mellékszálak szintjén nagyon is jelen van a háború és an­nak elő­ké­szü­letei: Janowitz szomszédságában vadászgat az osztrák trónörökös, és onnan indul szarajevói útjára is, a tödibeli hotelek pedig a különféle szövetségeket előkészítő kongresszusoknak adnak otthon, illetve egy hosszabb anekdotában helyet kap Ma­sa­ryk cseh államfő is.

A történelmi és a fiktív rétegek kérdéskörét árnyalják a vezetéknevek, melyek egyértelműen azonosítanák a regény szereplőit, ám mindvégig nagy kezdőbetűkre redukálódnak. Ezt értelmezhetjük kódolási játékként is, vagyis hogy beavatottaknak érezhetik magukat azok, akik Karl műveiről vagy irodalmi-politikai kapcsolathálójáról olvasva be tudják azonosítani a főhőst, a többiek pedig (köztük jelen kritika szerzője is) gyanútlanul végigolvasnak egy történelmi fikciót, majd Thomas Macho utószavából értesülnek a regény karaktereinek kilétéről, egyúttal Márton inspirációs forrásáról. A kezdőbetűs megjelölésre és az arra való reflexióra Márton ko­rábbi műveiben is volt példa (például a Régi rigó című novellájában), és jelen regény 15. fejezetében is visszaköszön a két alpesi túravezető nevének említésekor. Érdekes az is, hogy ugyan a főhősök esetében mindvégig megmarad a kez­dő­betűs jelölésnél, mégis fontosnak találta, hogy Thomas Macho utószava egy borítón belül „leleplezze” a szereplők kilétét. Ezt a gesztust betudhatjuk a dokumentáció és a fikció határmezsgyéjén való egyensúlyozás egy szerencsés köztes megoldásának, hiszen a kód feloldása a könyvben, de mégsem a regényszövegben ma­gában található.

A regény a germán kultúrkörhöz való szerves kapcsolódását, a fel-felbukkanó nyelvi fejtegetéseket és irodalmi utalásokat nem csupán a hősök életrajza kívánta meg, de a szerzőnek a német kultúrához való bensőséges viszonya is. A fametszetekkel illusztrált kiadások szintén a német kultúra hatását mutatják, abban is, hogy a századelőn revitalizált technika elsősorban Oskar Noldéhez, a Die Brücke-cso­port művészéhez köthető, és jelen regénynél abban is, hogy illusztrációként Chris­tian Thanhäuser osztrák művész metszetei szerepelnek. Abból a szempontból is sze­rencsés választás ez, hogy a regényben szereplő évtizedek sajátos hangulatát és a nyomtatott kultúra korabeli jellemzőjét is megidézi olvasói számára, ezenfelül rendkívül igényes és esztétikus megjelenést kölcsönöz a magyar kiadásnak. Érdekes ezzel szemben megvizsgálnunk a német címlapot, ahol a címhez hasonlóan, ké­pi síkon is utalás történik Karl Krausra, hiszen az egyszínű piros fedőlap közepén egy fáklya lobog a cím alatt. A Die Fackel (magyarul a Fáklya) Karl K kritikai lapjának eredeti címe, ezt torzította Reflektorrá Márton. A két kiadás különbségeit tehát nagyban motiválta a leendő olvasóközönség.

Bengi László korábban a nagy formákkal való kísérletezésként és viaskodásként írta le Márton László prózaművészetét (Bengi, 192.), jelen regény esetében azonban a történetbonyolítás eluralkodik a poétikai kísérletezés fölött. Olyan érzésünk lehet, mintha a megíródásra kívánkozó élettörténet, az adatokból és fikcióból született hősök és szerteágazó gondolatviláguk alakítanák a narrátor útját, nem pe­dig fordítva, amint azt megszokhattuk.

Márton László: Két obeliszk, Kalligram, 2018.

(Megjelent az Alföld 2018. decemberi számában.)

Borítókép forrása: Litera.hu

Hozzászólások