Sumonyi Zoltán versciklusa

Védőbeszéd

I.

Athéni férfiak! Hogy    miként hatott tirátok
Perlőim vádbeszéde,    azt én nem tudhatom.
Engem lenyűgözött a    meggyőzni szánt tiráda,
Holott igazság-árnyék    se volt sok mondaton.
Mondták, hogy óvakodni    ajánlatos lesz tőlem:
Elsöprő szónoklattal    mindent kifordítok.
Igen, mert ellentétben    velük, igazat mondok,
S az igazság azoknak    elborzasztó szitok.

II.

Előbb a régi vádak    ellen kell védekeznem,
Mert hát azokkal régtől    tömték a fejeket:
„Van egy bölcs férfiú, kit    neveznek Szókratésznek,  
Vizsgálgat minden égi    és földi rejteket,
S azt mondja, nem minden rossz,    amit mi rossznak tartunk. –
Ebből is látható, hogy    minő istentelen!”
Ez ellen védekeznem   jogom és kötelesség,
S betartanom a törvényt: –    legbensőbb intelem.

III.

Onnan kezdjük: milyen vád,    miféle rágalom volt,
Amelyekkel Melétosz    elétek rángatott?
Azt mondja, vétkeztem, mert    „rejtelmeket vizsgálok,
A kráterek s a felhők    titkára oktatok.
S ahogy Arisztophanész    a Felhőkben megírta,
A légben úgy sétálok,    akár egy szőnyegen.”
De hozzatok csak egyet,    egyetlenegy tanút, ki
Ezt látta már! – A többi    vád épp ily képtelen!

IV.

Tehát ebből semmit se    hihettek el! Meg azt sem,
Hogy jó fizetség mellett    bárkit pallérozok!
Habár irigylem mind, kik    erényre jól nevelnek,
Csakhogy mihez nem értek,    olyanba nem fogok!
Athéni Kalliosz jött    minap a csarnokokba,
Sok pénzért két fiához    tanítót véve fel.
Paroszi Eumenoszt.    S ezért meg is dicsértem:
Az érti mesterségét!    Mindent megérdemel!                    

V.

Akad, ki megkérdezné:    „De hát minő ügyed van?
Miért is gyűlt fejedre    parázsként rágalom?”
Athéni férfiak! Tán    hivalkodó a válasz:
A „legbölcsebb Szókratész” –    ezzel gyűlt meg bajom.
Pedig nem én terjesztem!    Delphoinak templomában
Püthia istennőtől    kérdezte Khairephón:
„Van-é bölcsebb a földön    athéni Szókratésznél?”
S az istennő felelte:    „Nincs bölcsebb, mondhatom.”

VI.

Mindezt azért mondtam, hogy    tudjátok, hol kezdődött
A rágalomhadjárat. –    Hallgatván Püthiát,
Csodálkoztam, mert bölcsnek    magam sosem tartottam,
De hát az istennő nem    hibázhat ekkorát!
Így fölkerestem egy-két    bölcsnek híresztelt férfit,
S vitáink közt beláttam,    a bölcsebb én vagyok.
Erről meggyőzni őket    reménytelennek látszott;
S haragtartásuk szítja    a mély utálatot.

VII.

Az államférfi-bölcsek    után költőkhöz mentem.
A dráma s dithürambosz    szerzőit kérdezem:
Tudják-e mit jelent az,    amit metrumba törnek?
Mert azt művészi módon    tudják, elismerem.
S azt láttam, hogy az ihlet    nem párosul tudással,
Amint a jósok, ők sem    tudják, mit zengenek. 
De azt hiszik magukról,    ha költészetben elsők,
Akkor tudhatnak mindent,    mindenhez értenek. 

VIII.

Aztán kézművesekhez    mentem, megtudni róluk,
Hogy mennyit tudnak arról,    amit nem ismerek.
Athéni férfiak! Már    belátom, sok dologban
Tapasztaltabbak nálam,    s bölcsebbek, meglehet.
De ők is, mint a költők,    azt gondolják, ha szépen
Egy széket megfaragnak,    ettől már bölcsek is.
Föltettem hát magamnak    ismét a kezdő kérdést:
A jós-isten beszéde    igaz volt, vagy hamis?

IX.

Ezért megyek még most is    mindenhová, kutatva
A bölcseket, s ha látom,    hogy ostobák, bizony
Megmondom ott előttük    – lehet száz követőjük –
Üres fejű vagy! Rád a    kutyámat sem bízom.
Ezért sok gyűlölséget    kellett már elszenvednem,
Pedig Püthia annyit    mondott, hogy „Szókratész
Azért bölcsebb, mert tudja,    mit ismer, mit nem ismer;
A bölcsesség minálunk! –    Övé a józan ész.”

X.

Ehhez jön még, hogy ifjak    követnek, s eltanulták
Vitázó módszeremből    a nyers ítéletet.
Ezért is engem szidnak,    mert őket úgyse mernék;
A tíz legjobb családból    valók e gyermekek.
Így lépett ellenem föl    Melétosz, ki a költők
Nevében sértődött meg,    Anütosz perre vitt,
Az államférfiak és    a kézműves csoportért,         
Lükón meg szónok-védő…    Soroljam reggelig?

XI.

A régi vádakról most    elég lesz ennyit szólnom,
Inkább Melétoszékhoz    forduljunk vissza már!
Kezdjük Melétosszal, ki    – ahogy magáról mondja –
Az államért aggódván    elméje körbe jár:
Azt mondja, vétkezem, mert    az ifjakat megrontom,
S keblemben istenszobrok    helyén új démonok. –
Szerintem bűnös az, ki    alaptalan megvádol,   
S buzgó, ahol mindeddig    csak hátat fordított.

XII.

Tehát most állj föl, s mondd el    nekünk is itt, Melétosz,
Fontos-e, ha az ifjak   elméjét művelik?
„Fontos, bizony!” – Helyes! Most    mondd meg, hogy kik tehetnék
Az ifjakat még jobbá?    „A törvények teszik.”
Aztán? „A bírák.” – Aztán?    „A népgyűlés.” – Vagyis hát
Mindenki jobbít rajtuk,    csupán én rombolok?
„Igen. Ezt mondom éppen.”    – Zeuszra! Boldog ifjak!
Egy ellen védik őket    sok százan, mentorok.

XIII.

Aztán felelj, szerinted    miféle polgárok közt
Jobb élni? Hitszegő vagy    derék szomszéd a jobb? –
„Derék szomszéd!” – No lám csak!    Elismered, a jók jót,
A rosszak rosszat tesznek?    „El én! Nem cáfolok.”
S azt mondod, készakarva    rontom az ifjúságot.
Azért, hogy felnőttként mind    rosszat tegyen velem?
Ilyen bolondnak tartod    az aggastyánt, Melétosz?
Ezt senki el se hinné,    miként én sem hiszem.

XIV.

Vegyük tovább! Bevádolsz,    hogy újabb démonokban   
Hiszek, s nekem nem szentek    az ősi istenek.
Másutt meg azt mondod, hogy    nem hiszek semmiben sem.
Nem véled, itt azért nagy    ellentmondás lehet?
„Nem vélem!” – Márpedig, ha    azt mondod: vétkezem, mert
Nem hiszek istenekben;    istenekben hiszek,
Ez tréfa, rossz kísérlet.    Athéni férfiak! Lám,  
A vádló tréfamester    csak játszik véletek. 

XV.

Miért mondom, hogy játszik    Melétosz a szavakkal?
Vizsgáljátok meg, kérlek,    ez ifjú érveit!
Vajon születhet ember,    ki lóversenyre jár, de
Azt mondja, olyan állat,    hogy ló, nem létezik?
A démonok, mint tudjuk,    istenek szülte lények,
Vagy istenek nemzették,    hát így-úgy istenek.
Bolond lennék tagadni    istenek, nimfák létét,
S utódaiknak is jár    az istentisztelet. 

XVI.

Tehát Melétosz vádja    nem áll meg. – Engem inkább
Aggaszt a gyűlölet, mert    sokan gyűlölnek itt.
Mondhatnátok, miért is    művelsz oly dolgokat, mely
A gyűlölet s irigység   okán veszélybe vitt?
De tisztességes ember    nem mérlegel, hogy meghal
Vagy élhet szemlesütve.    Miféle élet az?
Azt mondom, hogyha egyszer    hited mellett kiálltál,
Halálodig maradj ott!    Rongy élet nem vigasz.  

XVII.

Közérthetőbben, s rólam:    Ha most elengednétek
Egyetlen megkötéssel:    Nincs több bölcselkedés,  
Azt mondanám: Athéni    derék polgárok, inkább
Ítéljetek halálra,    az kisebb szenvedés.
Amíg a hangom bírja,    öregnek, fiatalnak,
Athéninek vagy bármely    polgárnak oktatom:
A jellemépítéssel    törődjön, ne a ranggal!    
Vagyonból nem lesz erkölcs.    Erényből lesz vagyon.

XVIII.

Mert ezt tanítom, ebből    következik, nem engem
Büntettek, hogyha végül    az ítélet: halál.
Athén veszít az által,    ha nincs, ki ostorozza
A lomha metropoliszt,    mely folyton szundikál.
Az istenek rendeltek    korholni, ébresztgetni
Az ittlakókat és az    erre tévedőt.
Mikor találtok még egy    ilyen bolond tanítót,
Ki ingyen és szegényen    nem sajnál észt, erőt?

XIX.

Megkérdeztétek, mért nem    nyilvánosan tanítok?
(Személyesen kerestem    egy-egy vitatkozót.)
Gyermekkoromtól hallom    az istenek tanácsát:
Ne hirdess államügyben    nyíltan nyilvánvalót!
Igen, mert nem lehet, hogy    biztonságban maradjon
Ki nagy tömegnek mondja:    Az igazság s a jog
Bizony, hogy védelemre    szorulna városunkban! –
Őszinte államférfi    így-úgy, de veszni fog.

XX.

Tapasztalatból mondom:    Egykor a Nagytanácsban
Ültem, mikor kimondták:    Az ítélet halál
A Szalamisznál győztes    derék tíz stratégára,
Mivel sok vízbefúltért    nem mentek vissza már!
Egyedül én szavaztam    ellene, mert a jognak
Ez ellentmond, érveltem,    de hát a rétorok
Engem akartak végül    vádlottként elvezetni. –
Emlékezhettek erre,    hisz mind szavaztatok!

XXI.

Tehát ne higgyétek, hogy    megérek hetven évet,
Ha közszereplőként úgy    élek, mint eddig is:
Ügyelve csak a jogra,    csakis az igazságra,
Vizsgálva, mi valódi,    vizsgálva, mi hamis.
A tanítványokért sem    tudnátok elítélni,
Nekik se mondtam mást, és    „tanítva” meg soha.
Csak kérdeztem: Mit gondolsz    erről, mit gondolsz arról?
A jognak ez szerinted    az éle vagy foka?

XXII.

De hát miért követnek    örömmel mind, az ifjak?
Nyilván azért, mert abban    a kedvüket lelik.
S ha ezzel rontom őket,    amint Melétosz mondja,
Miért nem vádoltak meg    se ők, se szüleik?
De hát itt vannak most is,    tanúskodhatnak, névvel,
Akár a vádak mellett,    akár mellettem is.
Azért nem szólítjátok    tanúk padjára őket,
Mert tudjátok a választ:    Melétosz volt hamis!

 XXIII.          

Elég legyen már ennyi    beszéd a védelemre!
Akad, persze, ki várná,    hogy én, mint egykor ő,
Sokkal kisebb veszélytől    siránkozásba kezdve,
Apát, anyát, porontyot    mentségül vont elő.
Én nem teszem! Bár vannak    fiaim, éppen három,
Meg asszonyom, de őket    szégyenbe nem hozom.
Szégyent Athénra sem! Hogy    utóbb ne mondja senki,
Polgáraként e földi    létért rimánkodom!   

XXIV.

A tisztességen túl, az    nem lenne igazságos,
Hogy esdekelve kapjak    kegyelmet tőletek. 
A bíró esküt tett, hogy    törvény szerint cselekszik,
S az ítéletben nem dönt,    kit szeret, nem szeret.
Ezért esküszegésre    nem késztethetjük őket,
Viszont ők sem lehetnek    önként esküszegők! –
Logikus érveimre    határozatot várok.
Ahogy számomra, épp úgy    számukra tetszetőt!


Az után, hogy vétkesnek mondták

XXV.             

Athéni férfiak! Azt    nem mondom, hogy haragszom
Azért, mert végül engem    bűnösnek mondtatok.
Inkább csodálkozom, hogy    milyen kevésen múlott:
Harminc hiányzott még, hogy    fölmentsen voksotok.
Melétosz ellen így is    pert nyertem, tudhatjátok,
Ha nem szegődik mellé    Lükón meg Anütosz,
Ez ifjú feltörekvő    ezer drachmát fizetne,
Hisz nincs ötödrész férfi,    ki pusztán rá szavaz.

XXVI.            

Ez ifjú törtető most   halált kért rám. De hagyján!
Minő ellenindítványt    nyújtsak be nálatok?
Vagy kérjem azt, mi illet?    De hát miféle bűnre?
Mit érdemel, ki eddig    folyton csak oktatott?
Se hadvezéri állás,    vagyonszerzés vagy rangok
Nem érdekeltek engem,    ezért vagyok szegény.
Megillet hát, és inkább,    mint sok stadion-győztest:
A kormányépületben    naponta egy ebéd.

XXVII.           

Tudom, mit gondoltok most:    megint csak gúnyolódom.
De ez korántsem így van,    athéni férfiak!
Halálos ítélethez    elég csupán az egy nap?
És mit kérjek magamra    büntetlenség miatt?
Ez így komolytalan per.   Mondják, hogy száműzéssel
Beérnétek, vagy pénzzel    megválthatom magam.
De pénzem nincs, és másutt    megtűrt hogyan lehetnék,
Ha már Athén se tűri   egy-két feddő szavam?

XXVIII.

Most mondhatnátok azt, hogy    „nem tudnál nyugton élni”?
De éppen erről kéne    meggyőznöm titeket,
Hogy nem beszélnem annyi,    minthogyha nem is élnék,
Vagy nem hinnék. Ezt bízták    énrám az istenek.
Inkább fizetnék. Abból    nagyobb bajom már nem lesz;
Itt van Platón, Kritón, meg    Apollodóroszék,
Mondták, fizessek harminc    ezüstöt, összeadják,
Mert itt nem óv meg engem    az értelmes beszéd.


A halálbüntetés kimondása után

XXIX.

Athéni férfiak! Hát,    elég kevés idő kell
Nektek, hogy „gyilkosozzon”    majd ellenségetek! 
Hogy értsétek: kevéske    időket kéne várni,
S magától meghal az, kit    most elítéltetek. 
Vesznem kell, mert az érvek    helyett ti másra vártok.
Ravasz rimánkodásra,    mely méltatlan dolog
Azért, hogy elkerüljem    halálom bármi módon. –
Gátlástalannak lenni?    Inkább elpusztulok!

XXX.             

Ti, bátor férfiak, kik    vesztembe küldtök engem,
A Hádész pitvarában    most nektek jósolok:
Amint a méregoldat    dolgát elvégzi bennem,
A megtorlás – Zeuszra! –    halálnál is nagyobb.
Megöltök, hogy ne kelljen    bűnökről számot adni,
Ne olvashassam rátok    miben hibáztatok.
De jönnek számon kérők!    Ifjabbak, hevesebbek,
Akik követtek engem.    Hát ezzel búcsúzok.

XXXI.            

A fölmentésem mellett    kiálló férfiakkal
Beszélgessünk még arról,    hogy mit jelent nekem
A tárgyalás, amelyen    nyugodtan, s nyíltan szóltam,
Hisz égi jel, sugallat   nem gátolt semmiben.
Korábban, hogyha rosszat    mondtam volna, egy démon
Megállított. De itt most    egyszer se tett ilyet.
Tehát bizonnyal jó az,    mi itt velem megtörtént,
S mert halnom kell, meghalni    olyan rossz nem lehet.

XXXII.           

Gondoljátok csak el, hogy    Hádésznek országában
Homérosszal, Minósszal,    Orpheusszal leszek!
Odüsszeuszt, Sziszüphoszt    ugyanúgy megvizsgálom,
Hogy bölcsek-e vagy mégsem,    mint tettem veletek.
Ezekkel együtt lenni    kimondhatatlan béke,
Mert ott, ha vizsgálódom,    nem gyilkolásra ok.
Hisz ők a fentieknél    százszorta boldogabbak,
A nem múló időben    már halhatatlanok.

XXXIII.          

Ismétlem: jó reménnyel    gondoljatok ti is,
Bíráim, a halálra,    amely Hádészba visz,
Arról is tudnotok kell,    hogy létezik igazság:
A jó halálában is    elnyeri méltó jussát.
Ezért nem tartott engem    amaz égi jel vissza,
Ezért is nem haragszom    akarnok vádlóimra,
Jobb részem így marad meg    jövő évezredeknek.
„Nagy szárnyadat borítsd ránk    virrasztó éji felleg.”

Vége   

(Megjelent az Alföld 2022/10-es számában, a borítókép a lapszám illusztrációit készítő művész, Lévai Ádám munkája.)                       

Hozzászólások