Mélyfúrások egy labirintusban

Irodalomtörténeti szempontból a kortárs Jókai-recepció egyik legizgalmasabb tu­lajdonsága, hogy az életművel szinte mindenki foglalkozik a szakmából (és persze a szakmán kívül is). Hogy pontosítsunk kicsit: kevés olyan magyar kutatóhelyet vagy iskolát ismerünk, amely az utóbbi két évtizedben ne bővítette volna jelentősen a Jókai-szakirodalmat színvonalas munkákkal. Az ebből fakadó sok­szí­nű­ség a legkoncentráltabban talán a hagyományosan kétévente megrendezett Jó­kai-konfe­ren­ciák alkalmával mutatkozik meg. A 2016. évi konferencia abból a szem­pontból is telitalálat volt, hogy egy tág és viszonylag kevés interpretációt meg­­élt szövegegyüttest helyezett középpontba – „…az én gyönge oldalam”. Jókai Mór novellisztikája – A poétikai, retorikai, narratológiai eljárások és az irodalmi kom­­muni­ká­ció, valamint az irodalmi nyilvánosság terének konfigurációi tükrében cím­mel Jó­kai kisprózai szövegeinek értelmezési lehetőségeit célozta meg.

Hansági Ágnes – Hermann Zoltán: A kispróza nagymestere. Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról

Bár a konferencia elnevezésében még szerepelt Jókai azon kijelentése, hogy rö­vid szövegei az ő gyenge oldalát képezik, a kötet címében és tartalmában is cá­folni igyekszik ezt. A tetemes mennyiségű és nagyon heterogén összetételű rö­vid­prózai művek számos utat nyithatnak meg a kutatók előtt, ami annak is köszönhető, hogy ezek az alkotások a feldolgozottság szempontjából lemaradva kullognak a többnyire kanonikus szerepet betöltő regényszövegek mögött. Ennek több oka is van, melyeket a kötet bevezetése is ismertet: a kritikai kiadások hiánya, a rövidprózai szövegek iránti csekély szakmai érdeklődés, illetve a nagyfokú, a korszakra jellemző műfaji bizonytalanság is gátolta a művek beágyazódását (10–11.).

A sokszínűség viszont nem csupán Jókai műveinek jellemzője, de e kötetnek is meghatározó vonása lett. Ez főként abból fakad, hogy a kutatási irányok is nagyon eltérőek, és a vizsgált művek köre is változó. Bár a szerkesztők (Hansági Ágnes és Hermann Zoltán) két fejezetre osztották a tanulmányokat, Műfajkoncepciók és Mű­faj­típusok címmel, a szövegek nehezen csoportosíthatók akár tematikai, akár megközelítések szerinti szempontból. Leginkább talán négy problémakör halmazára oszthatók fel, kisebb-nagyobb metszetekkel is számolva. Ezek: a novellák kiadási lehetőségei és nehézségei, a művek kapcsolódási pontjai a populáris kultúrához, a művekben felmerülő társadalomtörténeti kérdések, illetve a nyelvi megformáltság kérdésköre.

A kötet első írása (Hansági Ágnes: Műfajtörténet, poétika és narráció) abból a szempontból kiemelkedő, hogy kérdésfelvetései mind a négy témát érintik, így már itt erős tónusokkal mutatkoznak meg a tanulmánykötetek szövegeiben előforduló kérdések. Hansági Ágnes Jókai 1850-es években írt novelláinak kanonikus szerepét vizsgálva indítja tanulmányát, főként a műfaj 19. századi kibontakozását és a későbbi irodalomtörténeti recepció belátásait felülvizsgálva. A tanulmány hang­súlyozza, hogy a Jókai-novellák értelmezéséből az utóbbi évtizedekig a korszak mediális feltételrendszere mint értelmezési keret teljes mértékben kimaradt, pedig ez magyarázatot nyújthat sok, eddig csupán inkább problémaként felvetődő jelenségre. A novellák alapvonásaként az össze nem illő elemek egymás mellettiségét emeli ki, ami műfaji feltételként is meghatározható, hiszen a novellákat eredendően folyóiratokban közölték, ahol adott volt a sokszínű mediális háttér, kötetként pedig gyűjteményekben és nem önállóan kaptak helyet. A heterogenitást Han­sági azonban nemcsak mint műfaji alapvonást tárgyalja, hanem mint a Jókai-novellák egyik legfontosabb koncepcionális és szövegszervező erejét, mely alapvetően a korabeli tömegmédium hatásmechanizmusát imitálja (37–38.). Arra is ki­tér, hogy ez a hatásmechanizmus a textusok szövetének lényegét jelenti: a megbíz­hatatlan narrátorok különböző variációi és az igazságtartalom relatív voltának felmutatása is ezt követve válik a művek szerves részévé.

A Jókai-novellákra jellemző heterogenitás persze annak is teret enged, hogy kü­lönböző szöveghagyományokból merítsenek a művek, s a populáris kultúra termékeivel is szimbiózisba lépjenek. Tarjányi Eszter A lenci fráter értelmezése során a pikareszk regények mint pretextusok jelentőségére hívja fel a figyelmet, s vázol fel egy komplex magyar műfajtörténeti képet is, Fried István a novellák anekdotikus gyökereit kutatja, míg Hermann Zoltán a külföldi mintákra épített karácsonyi no­vella típusát mutatja be. Bár ezek az ünnepi szövegek elsősorban tematikusan kapcsolódnak össze, a karácsony mint téma „szociológiai, társadalomkritikai tartalmakkal telítődik a 18–19. század fordulóján (188.), s „igyekszik a társadalom rossz köz­érzetének megszólaltatójaként, a karácsonyt ünneplő és az ünnepelni vágyó, de az ünnepből kirekesztett társadalmi csoportok közötti mediátorként viselkedni” (188.).

Jókai Mór (forrás: tempevolgy.hu)

Míg a populáris szféra felől olvasott Jókai-kép egyre inkább körvonalazódni látszódik a recepcióban, Szajbély Mihály tanulmánya már ezeket a frissen képzett körvonalakat is újragondolja. Írásának kiindulópontjában Hites Sándor recenziójára reflektál, mely szerint a populáris kultúra felőli olvasás kereteit még mindig in­kább a magas irodalomra jellemző megközelítés adja. E megjegyzésre reflektálva Szajbély Todorov valószerűség-fogalmát játékba hozva a populáris és esztétikailag értékes irodalmi mű különbségeiből fakadóan azt vizsgálja, hogyan felelhet meg Jó­kai mindkét követelményrendszernek. Míg a populáris irodalomhoz hagyományosan a már meglévő sablonok kitöltését rendeljük, és az invenciózus megoldások kerülnek a magas szférába, Szajbély szerint az értelmezett novella értéke ép­pen abban rejlik, hogy a valószerűség játéktere a szövegekben a valóságreferenciákban, de a szöveghagyományokra való reflektáltságban is helyet kap. Az elemzés maga válasz Hites felvetésére, miszerint olyan populáris kultúra felőli olvasatokra is szükség van a Jókai-kritikában, amelyek kifejezetten e rendszer logikáját követik. E ta­nulmánykötetben minden eddiginél több ilyen olvasatra vagy gondolatmenetre buk­kanhatunk, másrészről viszont beszédes, hogy történik ez egy olyan szövegkorpusz vizsgálata során, mely maga is inkább a populáris kultúrában szervesült.

Tanulmányában Fried István kitér egy rövidebb, ökokritikai értelmezésre, ami termékeny megközelítésnek bizonyulhat a Jókai-életművel kapcsolatban. Miköz­ben ugyanis a posztmodern és kortárs szövegekkel kapcsolatban élénk érdeklődés kí­séri ezt az újabb szempontú értelmezési irányt, addig e klasszikusok sokszor ha­gyományalapító jelentőségéről kevesebb szó esik, még akkor is, ha például annak a Nemes Nagy Ágnesnek a művészetéről beszélünk, aki egyértelműen elismerőleg beszél a Jókai-életműről. Pedig az író művei gazdag táptalajt jelentenek mind az em­ber–természet, mind pedig a természet és irodalom kapcsolódási pontjainak feltárásához, melynek tendenciái ezen művek esetében messze meghaladják a kor­­szakban tipikusnak számító megközelítéseket. Persze korábban is léteztek Jó­kai természetképének felrajzolására tett kísérletek, ám az ökokritika komplex né­zőpontjai új távlatokkal szolgálhatnak.

Miközben a témáról csak röviden értekezik Fried István, és az állatokhoz kapcsolódó újszerű narrációs technikára A komondor naplójának értelmezésében Han­­sági Ágnes is felhívja a figyelmet, a nyelvi megformáltságot, irodalmi önreflexivitást vizsgálja Surányi Beáta is, aki a madár-ember és a toll relációs játékosságára hívja fel a figyelmet elemzésében. Szintén a nyelv munkáját, teljesítőképességét tárgyalja Eisemann György a Véres könyv című gyűjtemény A veszélyes sakkjáték című szövegének értelmezése során, ahol a nyelv és a sakk viszonya kerül középpontba. Kovács Gábor pedig sokrétű és alapos elemzésében Jókai hitelesítő eljárásaira és a különböző beszédmódok által teremtett dialogikus ábrázolásmódjaira fó­kuszál, mintaelemzésként a Shirin című novella példája alapján jelenti ki, hogy egy központi kérdéskör Jókai esetében „nem egy egységes és totalizált jelentés képviselőjeként kerül a szemünk elé, hanem kibogozhatatlan ellentmondások által vitatott és dialogikusan sokrétűvé tett problémaként tárul fel” (213.). Hajdu Péter A nagyenyedi két fűzfa beszédmódját elemezve ehhez szorosan kapcsolható következtetésre jut. A novella (s hozzátehetjük, a Rákóczi-korszakhoz köthető regények is) a hétköznapi emberek életét középpontba helyezve mutat be egy olyan történelmi eseménysort, amely erőteljes mainstream olvasattal bír. A műben szereplő, Hajdu által alulnézetinek nevezett nézőpont jelenléte valójában egy variációja an­nak, hogy a novella és a regények egy problémát a különböző beszédmódok se­gítségével tesznek kibogozhatatlanná. A különbség annyi, hogy mivel itt ismert történetekről van szó, a beszédmódok egyik fele magában az elbeszélésben van je­len (A nagyenyedi két fűzfa esetén a diákok és a tanár, a városiak, egy városi közösség nézőpontja és beszédmódja kerül középpontba), míg a mainstream narratíva, az olvasókban dolgozó előkép jelenti a másik diskurzust.

Fontos persze megemlíteni, hogy nem csupán az e korszakot megjelenítő regények esetében tapasztalható ez a különböző nézőpontokat bemutató eljárás. A Forradalmi és Csataképek is többször lép párbeszédbe a folyóiratokban megjelenő hírekkel (legjobb példa erre A gyémántos miniszter) és a nemzeti emlékezet narratívájával is (A fehér angyal). A Jókai-kötetek közül egyébként éppen a Csa­ta­ké­pek az, amely talán a legösszetettebb módon jeleníti meg, hogy a novella­gyűj­te­ményi forma mennyi potenciállal bír a különböző nézőpontok felmutatásában és ütköztetésében (legyen szó ellenfelekről egy csatában, vagy különböző társadalmi rétegekről). Az, hogy Jókai tudatosan operál a gyűjteményekben a heterogenitással a narráció szempontjából, minden egyes gyűjtemény esetében újabb szerkezeti kérdéseket vet fel. Persze általában is rákérdezünk az összetartozás mikéntjére, ám ebben az esetben a novellák több, különböző gyűjteményben való elhelyezése bonyolítja a helyzetet. A szövegek többszöri, más szövegkörnyezetet eredményező kiadása csupán egyetlen a több, speciálisan ebben az életműben felmerülő kérdésből, melyeket Vaderna Gábor, Szilágyi Márton és Török Lajos fejteget a kötetben.

Aki kicsit is foglalkozott irodalomtörténészként Jókai Mórral, hamar szembesül a művek bonyolult filológiai hátterével. Az 1962-től a regényekhez készült kritikai kiadások sokszor pontatlanok az adatokat illetően, a recepciót áttekintő részek el­avultak, s jegyzetapparátusukat sem digitalizálták. Bár az elkészült kötetek digitalizálása is fontos lépés lenne, de feltétlenül szükségesnek mutatkozik a digitális szövegkiadás elkészítése is, melyben például a különböző szövegváltozatok egyenrangúan kapnának helyet.

Bár a regények digitális feldolgozására, a kritikai kiadások teljes megújítására is bőven találnánk indokokat, ennél sokkal látványosabb az érvelés, ha a novellák szö­vegváltozataira vetünk egy pillantást. A fent említett tanulmányok írói különböző módokon juttatják kifejezésre azt, hogy a novellák szövegváltozatai jelentős el­téréseket mutatnak, és hogy képtelenség az ultima manus (szintén problémás) el­vét követni. Ugyanazt az érvrendszert mozgatják, mégis különböző hangsúllyal. Va­derna Gábor az egy szövegre jutó variációk nagy számát például egyenesen él­vezetes kihívásként értelmezi: „Azaz: egy szövegnek (ha egyáltalán beszélhetünk egy szövegről) nem csupán első megjelenése (periodika és kötet), esetleg egy kiemelt szerzői kiadása (nemzeti kiadás), nemcsak a szerző életében született és halála utáni, rekonstruálható recepciótörténete jelölheti ki értelmezése határait, hanem lehetőségünk van olyan mélyfúrásokat végezni, melyek révén inkább a különböző szövegek összjátékára figyelünk.” (124–125.), miközben Török Lajos A gyémántos miniszter szövegváltozatainak milyenségét vizsgálva a recepció bizonytalanságaira hívja fel a figyelmet, Szilágyi Márton pedig a Véres könyv leendő kiadásához nyújt segítséget észrevételeivel.

Míg a tanulmányok egy része a fiktív világ és a nyelvi megalkotottság berkeiben találja meg értelmezői szempontjait, a kötet egyes tanulmányai inkább társadalomtörténeti kérdések felől közelítenek az írásokhoz. Kiss A. Kriszta tanulmánya csatlakozik ahhoz a kutatási irányhoz, mely a 19. század második felében a nők irodalmi megjelenésével és megjelenítésével foglalkozik behatóbban. E vonulatban az eddigiekben is igen színvonalas munkák születtek, s úgy tűnik, hogy a korszak­kal foglalkozó fiatal generáció is rengeteg teret talál magának ebben, s tesz sokat a női szerzők kanonizálásáért, elég csak Török Zsuzsa kutatásait vagy Gyimesi Eme­se Szendrey Júliával kapcsolatos értekezéseit megemlíteni.

A kötet utolsó tanulmányát Steinmacher Kornélia jegyzi, aki szintén sokat foglalkozott a korszak női történelmi szereplőinek megjelenítésével, ám jelen dolgozatában a halálra táncoltatott leány motívumát vizsgálja Jókai művében, néprajzi szem­pontból kutatva a jelenség gyökereit. A tanulmányban a bál mint társadalmi esemény és mint irodalmi motívum értelmeződik, majd szövegközeli olvasatot kapunk a Három a tánc című novelláról. A mű érdekessége ebben az esetben is a narrációban rejlik. A narrátor különösnek és tréfásnak nevezi a lány báli halálának történetét, melyet a tanulmány szerzője kétféle nézőpont megvalósulásaként értelmez: a báli közösség tréfásnak tartja, míg a narrátor külső nézőpontból különösnek. (264.) A novella olvasása során felmerülhet, hogy a „halálra táncoltatás” metaforikusan is értelmezhető, akár valamiféle társadalmi kitaszítottságot is jelölhet, és nem feltétlenül konkrétan a halált. Ezen a ponton elég, ha csak az Anna Kare­ni­nára gondolunk, amelyben a tánc a vonzalmak, elutasítások metaforikus jelölőjévé válik. Ha ebből a szempontból nézzük a történetet, akkor a „halálra táncoltatott lány” tulajdonképpen azt jelzi, hogy a bárónő megcsalja kedvesét, s nem véletlen, hogy a dandy a halált követően a társaság első számú arszlánjává válik, míg az addigi jegyes huszár kilép a társaságból, melyhez alacsony származása miatt eddig is csak jegyessége kötötte.

A kispróza nagymestere. Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról című kötet egésze tehát hatalmas tudásbázist mozgat, és olyan kérdéseket vet fel, melyek mi­nél sürgetőbbé teszik a megfelelő kritikai kiadások elkészülését. De nem elhanyagolható, hogy a teljes, eddig főként a regények értelmezéséből felépített életmű iro­dalomtörténeti revízióját is megkövetelik az itt végzett mélyfúrások, mely revízió Jókai születésének 200. évfordulójához közeledve egyre inkább esedékessé válhat.

Hansági Ágnes – Hermann Zoltán (szerk.): A kispróza nagymestere. Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról, Tempevölgy Könyvek, Balatonfüred, 2018.

Megjelent az Alföld 2019/10-es számában.

Hozzászólások